תקנון לומדות

א. הוראות כלליות

1. מסמך זה הוא הסכם ההתקשרות למתן שירותי שימוש במערכת הלומדות ומנוי פרסום למערכת הלומדות שבהפעלת חברת 10 וייב בע"מ ח.פ. 515800431 (להלן: "החברה") בין החברה ללקוח, בהתאם לתנאים המפורטים בו. ההסכם כולל את התנאים הכלליים, את נספח הגנת הפרטיות ואת המפרט האישי (להלן:"ההסכם").

1.1 חברת 10 וייב בע"מ ( להלן: "הבעלים" ו/או "החברה") הינה מפעילת מערכת לתרגול מבחנים בתחומים שונים, בהם יתבצעו פרסומים שונים של בעלי עסקים. ( להלן: "מערכת לומדות") שמטרתו לאפשר לציבור לתרגל מבחנים, ולימדה תוך כדי תרגול (בין אם במרשתת ובין אם באפליקציה ייעודית) תוך כדי פרסום קידום ושיווק עסקים, תמורת הפרסום החברה תגבה תשלום, ומנגד תאפשר למשתמשים לתרגל מבחנים וללימוד דרכה, בחינם.

במידה והחברה תחליט לגבות דמי שימוש מהמשתמשים, תהיה חייבת לשנות את התקנון בהתאם, ולהמשיך לאפשר את השימוש בחינם למשתמשים הרשומים לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים, מרגע שינוי ופרסום התקנון באתר.

1.2 החברה תאפשר לכל משתמש ו/או מפרסם, כהגדרתו להלן, להשתמש באתר מערכת הלומדות (להלן: "האתר") לצורך תרגול מבחנים בנושאים שונים, קבלת מידע ומעקב אודות פעילותו ואופציות לשתף מידע, באמצעות שם משתמש וסיסמא שקיבל במעמד ההצטרפות (להלן: "השירותים למשתמשים רשומים"). משתמש שאינו נרשם, המבחנים יהיו קצרים, על תקן של דוגמת ניסיון.

1.3 התרגול למבחן המתווכים מיועד , למעל גיל 18 בלבד.

1.4 התרגול למבחן תיאוריה מיועד , ע"פ הגילאים שבהם ניתן להוציא רישיון לכלי הרכב ע"פ משרד הרישוי.

1.5 השימוש באתר באחריות המשתמש.

2. הסכם זה נערך מכוח הוראות הדין. במקרה שתיווצר סתירה בין הוראות הדין לבין הסכם זה, יחייבו הוראות הדין; בכל עניין הנוגע לשירותי החברה ללקוח, שלא נקבע בהסכם זה - ינהגו הצדדים לפי הוראות הדין:

2.1 הלקוח יכול להתקשר עם החברה בכל עניין הקשור בהסכם זה או בשירותי החברה ,בפנייה באמצעות הטלפון, בפקס או במכתב על-פי הפרטים, כמפורט בפרטי הלקוח ,באמצעות אתר האינטרנט של מערכת הלומדות אשר כתובתו היא simulators.co.il :או בביקור במרכז השירות שכתובתו מופיעה באתר החברה.

2.2. החברה תודיע על שינוי בכתובתה ובדרכי ההתקשרות אליה.

2.3 רישיון החברה ונספחיו העיקריים נתונים לעיון במרכז השירות של החברה, וזאת בתיאום מראש וללא תשלום.

2.4 הרישיון ניתן לעיון גם באתר האינטרנט האמור.

ב. הגדרות

3. הגדרות בהסכם זה תהיה למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצדם, אלא אם כן מתחייב אחרת מתוכן הכתוב או מהקשרו; מונחים שלא הוגדרו - תהיה להם המשמעות לפי הוראות הדין:

3.1 "הודעה" - כל אחת מאלה (לפי החלטת החברה): 3.1.1 הודעה בכתב (במכתב, בדואר אלקטרוני או בפקס), לפי הכתובות כאמור בפרטי הלקוח ו/או הודעה במסגרת חשבון ללקוח (להלן ביחד ולחוד: "הודעה בכתב").

3.1.2 הודעה אלקטרונית באמצעות הודעת דוא"ל (להלן: "הודעה אלקטרונית").

3.1.3 שיחת טלפון שהחברה תעדה בכתב את עיקריה בסמוך לאחר קיומה או הקליטה אותה )להלן: "הודעה טלפונית").

3.2 "הודעה מיוחדת" - כל אחת מאלה (לפי החלטת החברה): הודעה בכתב, הודעה אלקטרונית למשך יומיים או עד שתיפתח ע"י הלקוח - לפי המוקדם או שיחת טלפון.

3.3 "ימי עבודה" - ימים ראשון עד חמישי, למעט ימי חג ומועד וערבי חג ומועד.

3.4 "לקוח" – אדם המפרסם עסק או שירותים במערכת הלומדות.

3.5 "עלות הפרסום" – עלות שישלם הלקוח עבור הפרסום כפי שיקבעו מעת לעת.

3.6 "שירותי החברה" או "השירותים" – פרסום, קידום ושיווק עסקים ייחודית במערכת הלומדות (בין אם במרשתת ובין אם באפליקציה ייעודית)

3.7 "תקופת אכשרה" - פרק זמן העובר מרגע שלקוח מצטרף כמפרסם במערכת הלומדות ו/או בוצע חידוש באיחור של עד 14 יום, ועד שהפרסום נכנס לתוקף.

3.18 "החייאת פרסום של לקוח" – הגשת בקשה להחזרת הפרסום לתוקף בחלוף מעל 30 יום ממועד הקבוע לחידוש.

3.19 "תקופות הפרסום " – שבוע / שבועיים / חודש / מתחדש.

3.20 "התליית פרסום במערכת הלומדות" – בעקבות אי תשלום לחברה במועדו כמפורט בהסכם זה, הפרסום יותלה וזכאותו למיקום הפרסום במערכת הלומדות תיפסק עד אשר תחל ביום ביצוע מלוא התשלום בפועל. בכפוף לביצוע מלוא התשלום בפועל וזאת תוך 7 יום, יוחזר הפרסום לפעילות בתום תקופת האכשרה.

מספר מקומות הפרסום במערכת מוגבל - במידה ומקום הפרסום ימסר למפרסם אחר, הלקוח המפרסם, יצטרך להמתין עד שיתפנה מקום פרסום חדש.

3.21 "פקיעת לקוח מפרסם " - בעקבות אי תשלום לחברה במועדו כמפורט בהסכם זה, והתליית מנוי לקוח מפרסם למשך מעל 7 יום, מנוי הפרסום של הלקוח יפקע, למעט המקרים בהם תוגש בקשה לחידוש מנוי פרסום והחברה תחליט בהתאם לשק"ד הבלעדי באם לחדש את מנוי הלקוח המפרסם ו/או להחזיר ללקוח המפרסם כספים ששילם בדרך ובתנאים שתקבע החברה.

3.22 "בקשה להחזרה לתוקף" – בקשה של לקוח להחזרה לתוקף של מנוי לקוח מפרסם בחלוף מעל 7 יום מהתליית מנוי לקוח מפרסם כאשר החברה רשאית, בהתאם לשק"ד הבלעדי, באם לחדש את מנוי לקוח מפרסם, בדרך ובתנאים שתקבע החברה.

3.23 "משתמש מנוי" או " לקוח מפרסם" או "אדמין": מי שמילא אחר כל התנאים המצטברים הבאים:

• כל משתמש חייב למסור את פרטיו האישיים ולקבע את הסיסמא לכניסה לאתר.

• משתמש לקוח מפרסם – חייב לשלם עבור הפרסום

• משתמש לקוח מפרסם - אושר אמצעי התשלום שלו ע"י חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק ו/או הנהלת מערכת הלומדות.

3.25 "מספר לקוח מפרסם": מספר אישי שיקבל כל מנוי מפרסם ואשר ישמש לצורך זיהויו כמנוי לקוח מפרסם. ( במידה ולא ניתן מספר לקוח מפרסם, הזיהוי יבוצע בעזרת כתובת מייל או טלפון ).

ג. רכישת מנוי לקוח מפרסם והשתתפות בפעילות של מערכת הלומדות

4.1. רכישת מנוי לקוח מפרסם תתבצע תשלום בכרטיס אשראי בסליקה באתר או דרך מוקד המכירות הטלפוני וזאת לפי החלטת החברה, אשר ניתנת לשינוי בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.2 רכישת מנוי לקוח מפרסם החברה תקצה למפרסם מקום לפרסום במערכת הלומדות.

ד. תשלומים

5. החברה תהיה רשאית, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין והיתרים הדרושים לפי הדין, לערוך שינויים במערכת הלומדות, לרבות שינוי בהיקף ואופי הפרסום ו/או התמחור ומספר תחומי הפרסום.

6. על כל שינוי כאמור בסעיף 5, תמסור החברה הודעה ללקוח 14 ימים לפחות מראש, למעט בנסיבות של שינוי שאינו בשליטת החברה, לרבות בשל הוראת רשות מוסמכת, מנהלית או שיפוטית. במקרה כאמור בו השינוי נגרם בנסיבות שאינן בשליטת החברה, לרבות בשל הוראת רשות מוסמכת, מנהלית או שיפוטית.

6.1 למען הסר ספק מובהר כי אין בעריכת שינוי במבנה מערכת הלומדות, לרבות שינוי הגדרת תחומי הפרסום, כמותם ו/או חלוקתם הגיאוגרפית, כדי להקנות ללקוח זכות להפחתת התשלום לחברה.

6.2 בתמורה לשירותי החברה ישלם הלקוח את התשלומים המפורטים במחירון (אשר כוללים מע"מ כדין).

6.3 התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח ("הוראת קבע"), או באמצעות הוראה לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח, על פי החלטת החברה.

6.4 החברה תשלח במייל ללקוח המפרסם , קבלה עבור כל תשלום שיתקבל.

6.5 בכפוף להוראות אחרות שבהסכם זה, הרי במקרה של קבלת שירותי הפרסום רק בחלק מתקופת מנוי לקוח מפרסם, יחויב הלקוח רק בחלק יחסי תואם של התמורה הנוגעת.

6.6 ככל שהלקוח שילם מראש בעד שירות שהופסק או נותק לפני תום תקופת מנוי לקוח המפרסם יחידה אשר בגינה נתקבל תשלום במלואו ובמועדו, תחזיר לו החברה את החלק היחסי של התשלום בחשבון החיוב הקרוב לאחר שהתבררה זכותו להחזר או שתקזז את הסכום שהלקוח זכאי לו כאמור מתשלומים שהלקוח חב בתשלומם לחברה.

6.7 החברה תמסור ללקוח הודעה בכתב (פירוט במסגרת חשבון ייחשב כהודעה בכתב כאמור) בדבר ביצוע הקיזוז שניתן ללקוח בתוך 20 ימי עבודה מתום התקופה בה בוצע הקיזוז.

6.8 פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי הסכם זה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח, לפירעון התשלומים לפי הסכם זה, ימסור הלקוח לחברה הודעה על כך מיד עם היוודע לו הדבר, וכן את פרטי אמצעי התשלום החלופי ובלבד שיהיה מסוג המקובל והנוהג בחברה, באמצעותו ימשיך הלקוח לשלם את התשלומים לפי הסכם זה.

6.9 למען הסר ספק, כי הלקוח לא יהיה פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שהלקוח ביקש לבטל את הפרסום בעקבות אי תשלום במועדו.

6.11 הוראות ס"ק 6.1-6.9 הנם תנאים מהותיים בהסכם והפרתן תחשב הפרה יסודית.

ה. תנאים מיוחדים

7. החברה לא תהיה אחראית בכל הקשור לאופי, תוכן, מהות הפרסום. כל לקוח מפרסם אחראי בלעדית על תוכן הפרסום שלו במערכת הלומדות, ורק הוא יישא באחריות עבור מה שפורסם והחברה המפעילה את מערכת הלומדות מסירה אחריות כנגד כל מה שיוצג או מוצג בפרסום. החברה המפעילה את מערכת הלומדות ראשית לדרוש שיפוי בגין נזקים שיגרמו לה בעקבות פרסום של לקוח מפרסם בגובה של 250,000 ₪ בנוסף לכל נזק מצטבר שתצטרך לשלם ו/או הפסד כספי בעקבות הפרסום ו/או עלויות ייעוץ וייצוג משפטי כולל צג ג'

ו. פרטי המשתמש + השימוש במידע:

8. כל מנוי משתמש נותן הסכמתו כי פרטיו ישמרו ויכללו במאגר המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעדכן כל משתמש מעת לעת במבצעים, הנחות, הטבות ועוד, באמצעות הודעות דיוור, פקס, דואר אלקטרוני והודעות טלפוניות. כל משתמש מסכים בזאת לקבל מהחברה הודעות "דואר אלקטרוני" ו/או "SMS" ו/או שיחות טלפון ו/או הודעות פקס או דוור לפי הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של החברה. לכל משתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת על רצונו בהפסקת קבלת הודעות אלה באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה.

9. כל משתמש ו/או הגולש באתר מערכת הלומדות מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים, שהוא עשוי להינזק בנסיבות שונות בגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא, וכי יתכנו תקלות, אבדן מידע, מידע שגוי, אי אפשרות גלישה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, רוגלות, תוכנות זדוניות, גניבת מידע אישי ו/או כלכלי ושימוש במידע זה, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה אחרת ולמרות זאת והבנתו כי הוא עלול להינזק עקב הנ"ל, מנוי לקוח מפרסם ו/או משתמש ו/או הגולש מסכים כי אין החברה ו/או האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים לה, אחראיים בכל צורה שהיא, באופן ישיר ו/או עקיף, לנזקים אפשריים אלו, והמשתמש ו/או לקוח מפרסם ו/או הגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות ו/או נזקים אלו.

ז. הפסקה של השירות

10. הפסקה מוחלטת של השירות לפי בקשת הלקוח לפי בקשה בכתב חתומה בידי הלקוח, תתבצע תוך 14 ימי עבודה (או כל מועד אחר שייקבע בהוראות הדין) מעת שביקש זאת הלקוח.

11. תוך 14 ימי עבודה מקבלת הודעה כאמור יחולו הסעיפים הבאים:

11.1 החברה תחדל לחייב לקוח כאמור או בתום תקופת מנוי לקוח מפרסם, או מנוי משתמש אם וכאשר יוחלט לגבות דמי מנוי, לפי המוקדם.

ח. שימוש באתר מערכת הלומדות

12.1 להבדיל מגלישה באתר מערכת לומדות הניתן לכל אדם, השימוש בשירותי האתר כמשתמש רשום, ניתנים רק למנויים רשומים של החברה הממלאים אחר כל התחייבויותיהם על פי הסכם ההצטרפות וההוראות הקבועות בהסכם ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

12.2 על המשתמש לעדכן את החברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים אותם מסר בעת ההצטרפות למנוי משתמש. החברה לא תישא בכל נזק או הפסד שייגרמו למנוי משתמש או לקוח מפרסם בשל מחדלו מלעשות כן.

12.3 לאחר קבלת הנתונים במעמד ההצטרפות יינתנו למנוי המשתמש שם משתמש וסיסמא לאתר אשר ישמשו אותו לצורך כניסה ושיתופים מתוך האתר.

12.4 שם המשתמש וקוד המשתמש הינם קבועים ואין אפשרות להחליפם או לשנותם.

12.5 החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך שינויים באתר, להוסיף או להסיר מידע וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

ט. הגבלת אחריות

13 החברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים שייגרמו למשתתף כתוצאה מהתקשרותו בהסכם זה והיא אינה אחראית בשום צורה שהיא לפעילות החברה ו/או לאי השתתפות משתמש ו/או גולש בפעילות אלה בשל סיבה שאינה בשליטתה הבלעדית של החברה.

י. בוררות

14. כל מחלוקת בין החברה למשתתף תובא להכרעתו של בורר אשר ימונה בהסכמה ע"י הצדדים. בהיעדר הסכמה יפנו הצדדים ליו"ר ועד מחוז ת"א של לשכת עוה"ד על מנת שימנה בורר.

יא. פרסום וזכויות יוצרים

15. כל זכויות היוצרים בפרסום, לרבות זכויות העתקה, פרסום, העמדת הפרסום לרשות הציבור והשכרה של הפרסום, יהיו של החברה בלבד, והמפרסם מאשר כי החברה תאפשר למשתמשים ו/או לגולשים לשתף את הפרסום בכל דרך ברשת לפי שיקול דעת המשתמש ו/ או הגולש.

16. ככל שתוכן הפרסום יסופק ע"י לקוח מפרסם, המפרסם מצהיר כי הוא המחבר המקורי והבלעדי של הפרסום וכי הפרסום היא יצירתו המקורית, וכי הוא הבעלים היחיד והבלעדי של מלוא הזכויות בפרסום, לרבות הזכות להעניק את הזכויות האמורות בהסכם זה לשם הפרסום לחברה, והכל על פי הסכם זה ו/או להוראות הסכם זה.

17. לקוח מפרסם יסייע לחברה להשיג היתר בכתב לשם פרסומו של כל חומר הנכלל בפרסום ואשר לצד ג' כלשהו זכויות בה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, טקסט (כולל ציטוטי פרוזה ושירה), צילומים, תמונות, טבלאות, ומפות, וכן להשיג כל היתר, לרבות צנזורה, הדרוש לשם פרסום הפרסום.

יב. שיפוי

18. כל מפרסם מצהיר כי בפרסום לא יהיה משום הפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של גורם כלשהו ו/או מעשה דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרה של הוראות כל דין. באם למרות האמור לעיל תוגש תביעה נגד החברה בקשר עם הפרסום בגין הפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של גורם כלשהו ו/או מעשה דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרה של הוראות כל דין, יהיה על המפרסם לפצות ולשפות את החברה על כל הנזקים שייגרמו לה, כולל הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין. החברה תודיע מיד למנוי פרסום גלגל על כל דרישה ו/או תביעה שהופנתה כנגדה בעניין הפרסום ותאפשר למנוי פרסום גלגל להצטרף ו/או לנהל לבדו את ההגנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת כל עוד הדבר אינו פוגע בחברה בכל דרך שהיא.

י"ג. שונות

19. החברה רשאית לשנות כל הוראה הכלולה בהסכם זה בכל עת, בכפוף להוראות כל דין, ובלבד ששינוי זה יעודכן באתר האינטרנט של החברה. לאור האמור יודגש כי ההסכם המפורסם באתר החברה גובר על כל העתק מודפס או אחר.

20. במתן אורכה ו/או בויתור של החברה בנוגע לחיוב מסוים לפי הסכם זה, לא יהיה כדי להוות ויתור על כל טענה ו/או זכות לסעד כלשהם, אם ובמידה שעומדים לחברה כנגד לקוח מפרסם.

21. הודעות ביטול פרסום ו/או כל פנייה אחרת אל החברה יש לעשות לפי הפרטים כדלקמן:

22. כתובת החברה למשלוח דואר: רבקה אימנו 7 מודיעין.

מספר הטלפון: 050-9671010.

כתובת דואר אלקטרוני: SIMULATORSMAIL@GMAIL.COM

23. הודעות ששלח צד למשנהו, לפי כתובת מנוי לקוח מפרסם שמסר בעת הירשמו כמנוי לקוח מפרסם או כמשתמש או בהודעת טקסט לטלפון סלולרי וכתובת החברה כמפורט לעיל, תראה כאילו הגיעה ליעדה בתום ארבעה ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במעמד מסירתה, אם נמסרה אישית.